top of page
  • LinkedIn
Logo_edited.png

Handelsbetingelser

Nikola Majkic - Photography & Video - Opdateret 1. januar 2021

 

1. Anvendelse af betingelser

1.1 - Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Nikola Majkic - Photography & Video og kunden med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

2. Omfattede ydelser

2.1 - Ydelserne omfatter efter opgavens art fotografering, video og lydproduktion, video og lydredigering, grafisk design, billedbehandling og hjemmesidedesign samt rådgivning.

Private kunder: Kunden får leveret et færdigt produkt.

Erhvervskunder: Produktet udarbejdes i samarbejde mellem Nikola Majkic - Photography & Video og kunden. Produktet godkendes af kunden, før endelig levering af det færdige produkt. Nikola Majkic - Photography & Video bestemmer, hvornår efterfølgende større ønsker fra kunden om f.eks. yderligere efterbehandling af billeder, er ekstraarbejde, som er omfattet af punkt 6.4.


3. Ved indgåelse af aftale

3.1 - Nikola Majkic - Photography & Video tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.

3.2 - En aftale er gældende, når kunden har accepteret tilbuddet, f.eks. ved bekræftelse pr. mail eller sms.  

 

4. Erstatningsansvar

4.1 - Nikola Majkic - Photography & Video er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art.  

4.2 - Kunden er selv ansvarlig for at lave back-up af al materiale, herunder men ikke begrænset til materiale som sendes til Nikola Majkic - Photography & Video samt det færdige produkt, som kunden modtager.

 

5. Materiale og ophavsret

5.1 - Kunden og Nikola Majkic - Photography & Video (parterne) bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i parternes besiddelse ved indgåelsen af denne aftale.

5.2 - Ophavsretten på materiale udarbejdet og skabt af Nikola Majkic - Photography & Video, tilfalder altid Nikola Majkic - Photography & Video, med mindre andet er aftalt. Kunden får brugsret til materialet i privat sammenhæng. Kunden må ikke videregive materialet uden samtykke fra Nikola Majkic - Photography & Video, med undtagelse af videregivelse til sociale medier.

 

6. Priser og betaling

6.1 - Ydelserne betales efter betingelser i fremsendt faktura, medmindre andet er aftalt.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tillægges der gebyrer og renter fra forfaldsdagen og til betaling sker. 
Ved manglende betaling på en delbetaling, hæftes renter og gebyr på hele restbeløbet. 

6.2 - De pågældende faste priser ved Nikola Majkic - Photography & Video kan til enhver tid ændres.

6.3 - Priser i tilbud til private kunder er inkl. moms. Priser i tilbud til erhvervskunder er eksklusive moms.

6.4 - Arbejde udover det oprindeligt aftalte (ekstraarbejde) aftales altid konkret mellem parterne. Nikola Majkic - Photography & Video forbeholder sig ret til at opkræve yderligere betaling i forbindelse med ekstra ydelser, herunder f.eks. re-design af hjemmeside, fjernsupport, ekstra efterbehandling af billeder og klipning af video.

6.5 - Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Nikola Majkic - Photography & Video sig retten til at beholde produktet, indtil hele Nikola Majkic - Photography & Videos tilgodehavende er betalt. Nikola Majkic - Photography & Video er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor kunden er i betalingsmora.

6.6 - Såfremt betaling udebliver, og kunden ikke har reageret på Nikola Majkic - Photography & Video påkravsskrivelse, vil kunden blive taget til inddrivelse.

6.7 - Såfremt kravet tages til inddrivelse forfalder hele abonnementsperioden til betaling.

6.8 - Udlæg som Nikola Majkic - Photography & Video afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

 

7. Underleverandører

7.1 - Nikola Majkic - Photography & Video er berettiget til at anvende underleverandører.

 

8. Overdragelse

8.1 - Ingen af parterne er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden den anden parts samtykke.

 

9. Lovvalg og værneting

9.1 - Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres ved

Københavns Byret som rette værneting.

 

10. Reklamationer

10.1 - Der ydes IKKE refundering på produkter og ydelser leveret af Nikola Majkic - Photography & Video, da det er bestillingsarbejde.

 

11. Aftaleændring, afhjælpning og efterlevering

11.1 - Nikola Majkic - Photography & Video kan ansvarsfrit og uden at blive forpligtet til at erstatte kundens eventuelle tab opsige enhver aftale med 30 dages varsel, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Hvis Nikola Majkic - Photography & Video er nødt til at aflyse op til 30 dage før arrangementets start f.eks. pga. sygdom, er Nikola Majkic - Photography & Video altid forpligtet prøve at finde en anden leverandør, såfremt det er muligt, som kan overtage opgaven på de indgåede betingelser. Afslår kunden denne option, frafaldes erstatningskravet. Såfremt Nikola Majkic - Photography & Video ikke kan finde en erstatningsfotograf, kan der ikke kræves yderligere erstatning.

11.2 - Nikola Majkic - Photography & Video har ret til tidsfristforlængelse for forhold, som skyldes force majeure, forsinkelse hos Nikola Majkic - Photography & Video leverandører eller øvrige tredjemænd, usædvanligt vejrlige forhold, arbejdskonflikter, offentlige forbud eller påbud, som Nikola Majkic - Photography & Video ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

11.3 - Aflyser kunden aftalen 12 til 24 måneder forud for arrangementets dato, afregnes 50 % af den aftalte pris. Aflyser kunden aftalen indenfor 6 til 12 måneder før arrangementets dato, afregnes 75 % af den aftalte pris. Aflyser kunden aftalen indenfor 6 måneder, afregnes 100 procent.

11.4 - Ved mangler ved leverancen eller den leverede ydelse, som Nikola Majkic - Photography & Video bærer ansvaret for, er Nikola Majkic - Photography & Video berettiget til at afhjælpe, efter- eller omlevere efter Nikola Majkic - Photography & Video eget valg. Ved mangler ved Nikola Majkic - Photography & Video afhjælpning, efter- eller omlevering, som Nikola Majkic - Photography & Video bærer ansvaret for, er Nikola Majkic - Photography & Video berettiget til endnu et afhjælpningsforsøg.

11.5 - Nikola Majkic - Photography & Video afhjælpning, efter- eller omlevering skal i alle tilfælde ske indenfor rimelig tid efter, at Kunden har reklameret. 14 dage er altid rimelig tid.

 

12. Force majeure

12.1 - Forsinkelse eller mangler, som skyldes forhold udenfor Nikola Majkic - Photography & Video kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, leveringssvigt fra tredjemand, manglende adgang til materialer og lignende er Nikola Majkic - Photography & Video ansvarsfrit berettiget til at udsætte levering eller ophæve aftalen efter eget valg, idet Nikola Majkic - Photography & Video dog skal oplyse Kunden herom inden for rimelig tid.

12.2 - Uanset udsættelse af levering eller ophævelse af aftalen som følge af force majeure er Nikola Majkic - Photography & Video berettiget til at kræve betaling for allerede afleveret arbejde.

bottom of page